Όροι υπηρεσιών

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρησή μας θα αναλάβει την εργασία για λογαριασμό σας.

Επισκόπηση

Αυτή η Σύμβαση Υπηρεσιών (η «Σύμβαση») περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη συνδρομή σας για τη σχεδίαση, την ανάπτυξη και άλλες σχετικές με τον ιστό υπηρεσίες που παρέχονται από την Web Artworks (οι «Υπηρεσίες»). Όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Σύμβαση, «Web Artworks» σημαίνει ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ || WEB ARTWORKS και «Πελάτης» ή «εσείς» σημαίνει εσείς.

Αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει τη Σύμβαση και συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της και όλες τις πολιτικές που δημοσιεύονται στον ιστότοπο Web Artworks. Όπως αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση, ο «Ιστότοπος» αναφέρεται σε έναν ιστότοπο παγκόσμιου ιστού και ο «Ιστότοπος Web Artworks» αναφέρεται στον ιστότοπο που βρίσκεται στη διεύθυνση URL webartworks.gr.

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Web Artworks στον Πελάτη.

Όροι και προϋποθέσεις

Αποδοχή

Δεν είναι απαραίτητο για οποιονδήποτε Πελάτη να έχει υπογράψει αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή τους. Εάν ένας Πελάτης αποδεχτεί μια προσφορά, τότε ο Πελάτης θα θεωρηθεί ότι έχει ικανοποιηθεί με τους όρους που ισχύουν και ότι έχει αποδεχτεί πλήρως αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

Παρακαλούμε διαβάστε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις προσεκτικά. Οποιαδήποτε αγορά ή χρήση των υπηρεσιών μας συνεπάγεται ότι έχετε διαβάσει και αποδεχτεί τους όρους και τις προϋποθέσεις μας.

Χρεώσεις

Οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Web Artworks ορίζονται στην προσφορά του έργου που λαμβάνει ο Πελάτης μέσω email. Οι προσφορές ισχύουν για περίοδο 30 ημερών. Η Web Artworks διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αρνηθεί να παράσχει μια προσφορά μετά τη λήξη των 30 ημερών.

Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά με τον Πελάτη, όλες οι υπηρεσίες σχεδιασμού ιστοτόπων απαιτούν προκαταβολή τουλάχιστον πενήντα (50) τοις εκατό του συνόλου της προσφοράς του έργου πριν παραδοθεί η εργασία στον Πελάτη για έλεγχο. Το υπόλοιπο πενήντα (50) τοις εκατό της συνολικής προσφοράς του έργου οφείλεται κατά την ολοκλήρωση της εργασίας, πριν από τη μεταφόρτωση στον διακομιστή ή την κυκλοφορία του υλικού.

Αξιολόγηση Πελάτη

Η Web Artworks θα παρέχει στον Πελάτη την ευκαιρία να ελέγξει την εμφάνιση και το περιεχόμενο του ιστότοπου κατά τη φάση του σχεδιασμού και μόλις ολοκληρωθεί η συνολική ανάπτυξη του ιστότοπου. Με την ολοκλήρωση του έργου, τέτοια υλικά θα θεωρούνται αποδεκτά και εγκεκριμένα, εκτός εάν ο Πελάτης ειδοποιήσει διαφορετικά την Web Artworks εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία διάθεσης του υλικού στον Πελάτη.

Πληρωμή

Τα παραστατικά θα παρέχονται από την Web Artworks μετά την ολοκλήρωση αλλά πριν από τη δημοσίευση του ιστότοπου. Τα παραστατικά αποστέλλονται μέσω email.

Αθέτηση

Ανεξόφλητοι λογαριασμοί τριάντα (30) ημέρες μετά την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού θα θεωρούνται ως μη εξοφλημένοι. Εάν ο Πελάτης διατηρεί οποιεσδήποτε πληροφορίες ή αρχεία στην υποδομή ιστού της Web Artworks, η Web Artworks, κατά την κρίση της, θα αφαιρέσει όλο αυτό το υλικό από τον ιστό της. Η Web Artworks δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια δεδομένων που προκλήθηκαν λόγω της κατάργησης της υπηρεσίας.

Προγράμματα περιήγησης ιστού

Η Web Artworks καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει ότι οι ιστότοποι σχεδιάζοντε για να προβάλλονται από την πλειοψηφία των προγραμμάτων περιήγησης ιστού (web browsers). Οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με τα πιο δημοφιλή τρέχοντα προγράμματα περιήγησης (π.χ. Firefox, Internet Explorer, Google Chrome κ.λπ.). Ο Πελάτης συμφωνεί ότι η Web Artworks δεν μπορεί να εγγυηθεί τη σωστή λειτουργικότητα σε κάθε λογισμικό προγράμματος περιήγησης σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα.

Η Web Artworks δεν φέρει ευθύνη για ιστοσελίδες που δεν εμφανίζονται αποδεκτά σε νέες εκδόσεις προγραμμάτων περιήγησης που κυκλοφόρησαν μετά τη σχεδίαση του ιστότοπου και την παράδοση στον Πελάτη. Ως εκ τούτου, η Web Artworks διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλει προσφορά για οποιαδήποτε εργασία εμπλέκεται στην αλλαγή του σχεδιασμού του ιστότοπου ή του κώδικα του ιστότοπου ώστε να λειτουργεί με ενημερωμένο λογισμικό προγράμματος περιήγησης.

Μηχανές αναζήτησης

Δεν εγγυόμαστε καμία συγκεκριμένη θέση στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης για τον ιστότοπό σας. Πραγματοποιούμε βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης σύμφωνα με τις τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές.

Υπηρεσίες φιλοξενίας ιστού

Οι υπηρεσίες φιλοξενίας ιστού είναι μια ετήσια χρέωση που πρέπει να προκαταβάλλεται για ολόκληρο το έτος.

Είναι ευθύνη του πελάτη να ανανεώνει έγκαιρα τις ετήσιες υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων, π.χ. πριν από την ημερομηνία λήξης. Η αποτυχία έγκαιρης ανανέωσης μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια αρχείων, δεδομένων, email, αντιγράφων ασφαλείας κ.λπ. Όλες οι υπηρεσίες χωρίς πληρωμή απενεργοποιούνται ή διαγράφονται από τον διακομιστή.

Όλες οι ανανεώσεις πρέπει να καταβληθούν έως επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης. Η Web Artworks δεν θα είναι υπεύθυνη για ζητήματα που σχετίζονται με καθυστερημένη πληρωμή.

Η φιλοξενία βρίσκεται σε κοινόχρηστους και μη διακομιστές που φιλοξενούνται μέσω τρίτων παρόχων. Η Web Artworks διασφαλίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ότι τα συστήματα και οι διακομιστές μας προστατεύονται από χάκερ, ιούς, εισβολείς και άλλα διαδικτυακά και εκτός σύνδεσης προβλήματα, ωστόσο δεν θα θεωρηθούμε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε διακοπή των υπηρεσιών εάν προκύψει τέτοια κατάσταση.

Σε περίπτωση επίθεσης κακόβουλου λογισμικού, η Web Artworks διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει αρχεία από την υπηρεσία φιλοξενίας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Υποστήριξη & Συντήρηση

Η υποστήριξη και η συντήρηση είναι μέρος των ετήσιων πακέτων υπηρεσιών φιλοξενίας ιστού.

Η υποστήριξη και η συντήρηση για έναν ιστότοπο περιλαμβάνει προσθήκη ή διαγραφή κειμένου και φωτογραφιών, προσθήκη ή διαγραφή αρχείων και συνδέσμων, θεμελιώδεις αλλαγές στα στοιχεία πλοήγησης, αλλαγή ή αντικατάσταση χρωμάτων και εικόνων φόντου. Περιλαμβάνει επίσης τεχνική υποστήριξη που σχετίζεται με τη συντήρηση του ιστότοπου, ενημερώσεις προσθέτων (plugins) και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

Η υποστήριξη και η συντήρηση για έναν ιστότοπο δεν περιλαμβάνει επανασχεδιασμό ιστότοπου, επανασχεδιασμό πλοήγησης, δημιουργία πολυμέσων, σύνταξη περιεχομένου ή προσθήκη λειτουργιών. Επίσης δεν περιλαμβάνει εργασίες Ψηφιακής Στρατηγικής, Επιχειρηματικής Ανάλυσης, Ψηφιακού Μάρκετινγκ και SEO.

Η υποστήριξη και η συντήρηση των επαγγελματικών λογαριασμών email δεν περιλαμβάνει τη ρύθμιση των ηλεκτρονικών συσκευών του πελάτη. Υπάρχει αρχική εγκατάσταση και στη συνέχεια συμβουλευτική υποστήριξη.

Τα αιτήματα υποστήριξης πρέπει να αποστέλλονται μέσω email στη διεύθυνση [email protected].

Τυχόν επιπλέον εργασίες χρεώνονται ξεχωριστά με 30€+ΦΠΑ/ώρα.

Επαγγελματικοί λογαριασμοί email

Όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να λαμβάνονται περιοδικά στον υπολογιστή του πελάτη. Οι θυρίδες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να διατηρούνται εντός των ορίων τους.

Οι πελάτες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τους λογαριασμούς email για ακατάλληλο περιεχόμενο και άλλα ανεπιθύμητα email που μπορεί να οδηγήσουν σε ανεπιθύμητη αλληλογραφία ή να μολύνουν τον διακομιστή. Υπό αυτές τις συνθήκες, θα ληφθούν άμεσα μέτρα και τα απαιτούμενα αρχεία και δεδομένα θα διαγραφούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Web Artworks προσφέρει πακέτα σε συνεργασία με τρίτους παρόχους. Οι αλλαγές στους κανόνες και τις πολιτικές του τρίτου παρόχου ενδέχεται να επηρεάσουν τελικά τις υπηρεσίες που παρέχουμε ή τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.

Domains

Όλες οι καταχωρίσεις και ανανεώσεις ονομάτων χώρου (domain names) θα πρέπει να πληρωθούν εκ των προτέρων.

Η λήξη ενός ονόματως χώρου μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή της υπηρεσίας και απώλεια του ονόματος χώρου.

Η Web Artworks δεν θα είναι υπεύθυνη εάν λήξει ένα όνομα χώρου λόγω μη πληρωμής / καθυστερημένης πληρωμής των χρεώσεων. Όλες οι πληρωμές πρέπει να πραγματοποιηθούν έως επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης.

Όλα τα παραστατικά και τα τέλη πρέπει να εξοφληθούν πλήρως προτού αποδεσμεύσουμε το όνομα χώρου που ζητήσατε.

Το Web Artworks έχει συγκεντρωμένα τα ονόματα χώρου σε έναν κοινό λογαριασμό και επομένως δεν μπορεί να δώσει πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου αυτών.

Η Web Artworks προσφέρει πακέτα σε συνεργασία με τρίτους παρόχους. Οι αλλαγές στους κανόνες και τις πολιτικές του τρίτου παρόχου ενδέχεται να επηρεάσουν τελικά τις υπηρεσίες που παρέχουμε ή τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.

Πρόσβαση τρίτων σε διακομιστές φιλοξενίας

Όταν παρέχουμε υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων, δεν θα παραχωρήσουμε πρόσβαση σε τρίτους (όπως εταιρείες SEO ή μάρκετινγκ). Ομοίως, δεν θα παραχωρήσουμε πρόσβαση μέσω FTP, SSH ή παρόμοιου προγράμματος στον διακομιστή web, τη βάσης δεδομένων ή οποιοδήποτε άλλο μέρος της υποδομής. Αυτό γίνεται για την προστασία της ασφάλειας και της ακεραιότητας του ιστότοπού σας και του περιβάλλοντος φιλοξενίας μας.

Εάν χρειάζεστε τέτοια πρόσβαση τρίτων, θα χαρούμε να παράσχουμε μια προσφορά για την παροχή αποκλειστικής φιλοξενίας ή κατάλληλης φιλοξενίας τρίτων.

Ακύρωση / Τερματισμός

Ο τερματισμός οποιασδήποτε υπηρεσίας από τον Πελάτη πρέπει να ζητηθεί με γραπτή ειδοποίηση μέσω email και θα τεθεί σε ισχύ από τη λήψη μιας τέτοιας ειδοποίησης. Τηλεφωνικά αιτήματα για τερματισμό των υπηρεσιών δεν θα ικανοποιηθούν μέχρι και εάν επιβεβαιωθούν γραπτώς. Ο Πελάτης θα τιμολογηθεί για την εργασία που ολοκληρώθηκε μέχρι την ημερομηνία της πρώτης ειδοποίησης ακύρωσης για πλήρη πληρωμή εντός τριάντα (30) ημερών.

Εάν κάποια υπηρεσία δεν πληρωθεί ή ανανεωθεί πριν από την ημερομηνία λήξης, διατηρούμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε την υπηρεσία. Θα ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις για την εκ νέου ενεργοποίησή της. Η Web Artworks δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια δεδομένων, αρχείων, ονομάτων χώρου, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αντιγράφων ασφαλείας, κόστους αποκατάστασης κ.λπ.

Εάν ένα πακέτο υπηρεσιών φιλοξενίας ιστού έχει ακυρωθεί/απενεργοποιηθεί, τότε όλα τα αρχεία, τα email, οι βάσεις δεδομένων και τα αντίγραφα ασφαλείας θα διαγραφούν από τον διακομιστή χωρίς καμία ειδοποίηση στον πελάτη.

Πίστωση σχεδίασης

Ένας σύνδεσμος προς τον ιστότοπο Web Artworks θα εμφανιστεί είτε με μικρό κείμενο είτε με ένα μικρό γραφικό στο κάτω μέρος του ιστότοπου του Πελάτη. Εάν χρησιμοποιηθεί ένα γραφικό, θα σχεδιαστεί ώστε να ταιριάζει με τη συνολική σχεδίαση του ιστότοπου. Ο Πελάτης συμφωνεί επίσης ότι ο ιστότοπος που έχει αναπτυχθεί για τον Πελάτη μπορεί να παρουσιάζεται στο χαρτοφυλάκιο του ιστότοπου Web Artworks.

Γενικά

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες δηλώσεις, συμφωνίες ή συμβάσεις. Η πληρωμή προκαταβολής ή παραστατικού συνιστά συμφωνία και αποδοχή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων. Η ηλεκτρονική πληρωμή αποτελεί αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων μας.


Στοιχεία επικοινωνίας

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες ή ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των δεδομένων και των προσωπικών σας στοιχείων.

ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ || WEB ARTWORKS
ΚΑΤΑΣΤΑΡΙ, 29 090 ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΑΦΜ: 136368852

Τηλέφωνο: +30 26950 83086
Website: https://webartworks.gr
Email: [email protected]


Τελευταία ενημέρωση: 26 Νοεμβρίου 2021

Πάμε για «like» και «share»!
@thewebartworks
@webartworks
Web Artworks